Ulovlig vindkraftutbygging på Fosen

Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige:

Høyesteretts dom 11. oktober 2021, HR-2021-1975-S (sak nr. 20-143891SIV-HRET, sak nr. 20-143892-SIV-HRET og sak nr. 20-143893SIV-HRET)

I: Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen sijte (advokat Andreas Brønner og advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen siida (advokat Knut Helge Hurum) og Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen)

II: Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen sijte (advokat Andreas Brønner og advokat Eirik Brønner) og Nord-Fosen siida (advokat Knut Helge Hurum)

III: Sør-Fosen sijte (advokat Andreas Brønner og advokat Eirik Brønner) mot Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen), staten ved Olje- og energidepartementet (partshjelper) (advokat Anders Blakstvedt)

Dommere: Justitiarius Øie og dommerne Skoghøy, Falkanger, Noer, Bull, Kallerud, Bergsjø, Falch, Østensen Berglund, Thyness og Steinsvik

Saken gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. Skjønnet om fastsettelse av erstatning for inngrepet ble av denne grunn nektet fremmet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) traff i 2010 vedtak om konsesjon til blant annet Roan og Storheia vindkraftverk. Vindkraftverkene ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, hvor Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida utøver reindrift. Reineierne gjorde gjeldende at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementets klagevedtak fra 2013. Dette spørsmålet ble brakt inn for domstolene. Fosen Vind DA fikk likevel tillatelse til å starte byggingen, og vindkraftverkene sto ferdig i henholdsvis 2019 og 2020. De er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa.

Les hele dommen her

Vind og rein: Historien bak samenes rettigheter

Se også: Rein og vindturbiner kan ikke sameksistere

Skroll til toppen