Mer kraft vil ødelegge enda mer natur

Dagens Næringsliv 28. januar 2024
Av Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi, NTNU

Naturtap
Foto: Shutterstock
Norge har betydelig kraftoverskudd og store muligheter til energieffektivisering, som åpner for utslippskutt. Ny industri, nye vindparker og nettutbygging vil ødelegge enda mer natur.

LO og NHO har både sentralt og lokalt gående en kampanje for utbygging av mer elektrisk kraft i Norge. Dette «Kraftløftet» og mer energi var det sentrale temaet på NHOs årskonferanse nylig. I likhet med hva Energikommisjonen mente i sin innstilling, som kom for ett år siden, er NHO og LOs ønske mer strøm, raskere.

Dette «Kraftløftet» vil lede til minst tre ting:

For det første vil det hindre at det norske klimamålet nås.
For det andre vil det bety at kraft- og energiforbruket i Norge vil øke ytterligere sammenlignet med andre land.
For det tredje vil mer landbasert vindkraft og mer ledningsnett bety ytterligere nedbygging og ødeleggelse av norsk natur.

Klimamålet først. I argumentasjonen for «Kraftløftet» blandes kortene. Hovedspørsmålet for energibruk og energiproduksjon i Norge de neste 20 – 30 årene i Norge må være hvordan klimagassutslippene skal reduseres for å nå målet i henhold til Parisavtalen. Beregninger fra Miljødirektoratet viser at det kreves om lag 25 terawattimer (TWh) elektrisk kraft for å erstatte fossil energi for å nå dette målet frem til 2030.

Her den helt meningsløse elektrifiseringen av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel holdt utenfor.

Norge har i dag et betydelig kraftoverskudd med utlandet, og det er store muligheter for energisparing og energieffektivisering. I tillegg kan ny kraft fremskaffes med små miljøødeleggelser ved oppgradering av den eksisterende vannkraftproduksjonen.

Kraft til subsidierte batterifabrikker, strøm til datasentre og annet som NHO og LO heier på i «Kraftløftet», bidrar ikke til å nå Norges klimamål. Virkningen her er motsatt, som følge av det store energi- og ressursbehovet – arealer, transport – som trengs.

For eksempel er det slik at den planlagte batterifabrikken i Orkland (Trøndelag) krever mer enn 6000 mål uberørt natur. Strømmen for å nå klimamålene må gå til transportsektoren og eksisterende industri for å erstatte den fossile energibruken der.

Les mer hos Dagens Næringsliv

Skroll til toppen